Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και να συνεχίσουν την περιήγηση και την συμμετοχή σε όλες τις λειτουργίες καθώς και στις επιμορφωτικές δραστηριότητες της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd μόνο εφ όσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Κατά συνέπεια η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η συμμετοχή στις επιμορφωτικές δραστηριότητες συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Οι επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις σελίδες του καθώς και στις τυχόν διάφορες υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτές. Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης όποτε το θεωρεί αναγκαίο. Κατά συνέπεια οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται κάθε φορά πριν την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.venetiservices.eu στοχεύουν στην ενημέρωση και στην προώθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd. H Veneti CPT Services Ltd με έδρα την Κύπρο δραστηριοποιείται στην Προαγωγή της Επιστήμης της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχοθεραπείας και στην Διάδοση της Ευρύτερης Ψυχολογικής και Συναφούς Γνώσης τόσο στην Κύπρο όσο και Διεθνώς, στην Προσφορά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης στους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας, σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Διαφόρων Ειδικοτήτων, στην Ενημέρωση και στην Ευαισθητοποίηση πάσα Ενδιαφερόμενου στις Πρόσφατες Εξελίξεις της Επιστημονικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας καθώς και στην παροχή Διαδικτυακών Υπηρεσιών των Αναφερθέντων και αλλών Συναφή Εργασιών.

Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd διαθέτει ποικίλα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα που οδηγούν στην απονομή βεβαίωσης συμμετοχής, πιστοποιητικού παρακολούθησης , πιστοποιητικού ή διπλώματος επιμόρφωσης ή εξειδικευμένης επιμόρφωσης τα οποία δεν αποτελούν Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ως εκ τούτου αποτελεί ιδιωτική επιμορφωτική ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η παρεχόμενη γνώση ως επίσημη εκπαίδευση από κρατικό ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η χρήση και αξιοποίηση αυτών εναπόκειται στην κρίση της εκάστοτε υπηρεσίας ή οργανισμού στα οποία προσκομίζονται τα ανωτέρα έγγραφα.

Ωστόσο, η παρακολούθηση των επιμορφωτικών δράσεων της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd ενισχύει τις δεξιότητες, επικαιροποιεί τις γνώσεις, παρέχει ουσιαστικά εφόδια ώστε οι συμμετέχοντες να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας καθώς τα ανωτέρα έγγραφα αποτελούν ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό τους.

Η αίτηση/δήλωση συμμετοχής δεν είναι δεσμευτική για την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, η οποίο έχει το αμετάκλητο δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση/δήλωση συμμετοχής κατά την κρίση του χωρίς να απαιτείται να εξηγήσει τους λόγους. Επίσης, η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd φέρει το δικαίωμα να τροποποιεί την ημερομηνία καθώς και τον τόπο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με επίσημη έγκαιρη ενημέρωση η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.venetiservices.eu

Η παρακολούθηση στις επιμορφωτικές δραστηριότητες είναι ατομική , οποιοσδήποτε διαμοιρασμός της ύλης σε τρίτα άτομα ή σε δημόσια προβολή χωρίς την συναίνεση της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και διώκεται νομικά.

Το τίμημα της συμμετοχής στην εκάστοτε επιμορφωτική δραστηριότητα θεωρείται από τον συμμετέχοντα ως δίκαιο και εύλογο και για αυτό παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμφισβήτησής του τώρα ή στο μέλλον.

Η εισήγηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων γίνεται από επαγγελματία ιδιώτη με άρτια καταρτισμένη και εξειδικευμένη γνώση, πολυετή εμπειρία και σεβασμό στις αρχές και αξίες της επιστήμης.

Οι επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις σελίδες του www.venetiservices.eu καθώς και στις τυχόν διάφορες υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτές.
Στην περίπτωση που οι επισκέπτες καταχωρήσουν οικειοθελώς τα προσωπικά στοιχεία τους με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση ή κάθε άλλη υπηρεσία όπως αυτή αναφέρεται ρητά και ορθά από την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποστέλλει ειδοποιήσεις, υλικό προώθησης των υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου ταχυδρομικώς, με e-mail, newsletter, SMS, ή με τηλεφωνική επικοινωνία καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, σχετικά με τις εξελίξεις,τις ενημερώσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Οι επισκέπτες κατά τη διαδικασία εγγραφής τους είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αληθή στοιχεία και να ενημερώνουν για τυχόν μεταβολές αυτών.

H Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd δεν παραχωρεί σε τρίτους προς εκμετάλλευση πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών περιορίζοντας την αξιοποίηση αυτών για την διευκόλυνση της ενημέρωσης των επισκεπτών μέσω των αναφερθέντων τρόπων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος επισκέπτης ή απλός παραλήπτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd με οποιοδήποτε μέσο πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία με e-mail στη διεύθυνση venetiservices@gmail.com ώστε να σταματήσει η αποστολή προωθητικών ενεργειών του προς αυτόν.

Οι παραπομπές και οι συνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρηση των επισκεπτών. Τα άρθρα και οι σχετικές πληροφορίες, προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, έγκυρους επιστημονικούς φορείς και πηγές κύρους οι οποίοι έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις συμβουλές ή τις οδηγίες των επαγγελματιών με τους οποίους τυχόν συνεργάζονται οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου.

Για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας ή κάθε άλλο θέμα δυσλειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν στον επαγγελματία που είναι ο πλέον αρμόδιος να παρέχει την κατάλληλη θεραπεία για την διαχείριση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν .

Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd δεν εύθυνεται για τυχόν λάθη ή ασαφείες που μπορεί να περιέχουν τα κείμενα ή οι άλλες πληροφορίες των εξωτερικών σελίδων που παραθέτονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή επιλογή των κειμένων που αναδημοσιεύει διατηρώντας την επιφύλαξη κάθε πιθανού λάθους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός κειμένου από εξωτερικό σύνδεσμο που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα και καθορισμένων επισήμων κειμένων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του κείμενου όπως αυτό καθορίζεται από την επίσημη επιστημονική βιβλιογραφία.

Οι πληροφορίες, τα άρθρα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών καθώς και το λογότυπο της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, δημοσίευση ή αναπαραγωγή ή κάθε άλλη χρήση, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια από την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd.
Σε περίπτωση που παραβιαστεί η ανωτέρω δέσμευση, ο κάτοχος των αναφερθέντων δικαιωμάτων δεν αποκλείεται να αξιώσει και την αστική του αποζημίωση από κάθε εμπλεκόμενο τρίτο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.venetiservices.eu κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου. Ο επισκέπτης-χρήστης εφόσον συμφωνεί με τους όρους μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.venetiservices.eu

Για την απλή περιήγηση στις σελίδες του www.venetiservices.eu δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη. Επίσης, δεν διατίθεται από τον ιστότοπο λειτουργία εγγραφής χρήστη εκτός από την φόρμα εγγραφής για την λήψη ενημερωτικών δελτίων και την δήλωση συμμετοχής στις επιμορφωτικές δράσεις της Veneti Counseling,Psychotherapeutic and Training Services Ltd για τις οποίες απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη. Ωστόσο, ο επισκέπτης διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα διαγραφής όλων των στοιχείων ακολουθώντας την διαδικασία όπως αυτή προτείνεται σε κάθε ενέργεια.

Όταν ο επισκέπτης-χρήστης αλληλεπιδρά με την σελίδα, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του www.venetiservices.eu υπόκειται στους όρους και τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στους όρους και τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

Το www.venetiservices.eu δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του, σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών του.

Για οποιαδήποτε νομική διευκρίνηση ή διαφορά, αρμόδιοι είναι οι υπεύθυνοι νομικοί σύμβουλοι-διαμεσολαβητές της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd